Masz pytania? Zadzwoń do nas: 

  /84/ 664-22-71 lub 795- 041-035

Deklaracja dostępności

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobry start”, prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.przedszkoledobrystart.pl

Dane teleadresowe

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobry start”
ul. Słowackiego 7 b
22-600 Tomaszów Lubelski
Tel/fax (84) 664 22 71, 795- 041-035
E-mail: npt.tomaszowlubelski@psoni.org.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji: 03.11.2020 r.
Data ostatniej aktualizacji: 03.11.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
– strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury, lub PDF są skanami dokumentów,
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 03.11.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Brzozowska, npt.tomaszowlubelski@psoni.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 664 22 71 lub 795- 041-035. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna siedziby przedszkola

ul. Słowackiego 7B, 22-600 Tomaszów Lub.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
Do budynku PSONI przy ul. Słowackiego 7b można wejść korzystając z dwóch wejść. Przy jednym z wejść znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy obydwu wejściach umieszczone są domofony ze wskazaniem odpowiednich przycisków do poszczególnych placówek mieszczących się w budynku tj.: Warsztat Terapii Zajęciowej, Ośrodek Wsparcia, Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne ,,Dobry start’’, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy – rehabilitacja medyczna oraz siedziba Zarządu Koła PSONI w Tomaszowie Lub.

Obszarów kontroli: brak

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Budynek posiada wspólne korytarze, schody – ciągi komunikacyjne dla osób korzystających z wymienionych wyżej placówek. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada podjazd oraz platformę podnośną do przewozu osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:
W budynku znajdują się pochylnie na każdej kondygnacji budynku, łączące wspólne korytarze – ciągi komunikacyjne.
Platforma podnośna stanowi urządzenie do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo między kondygnacjami budynku.
Informacje głosów, pętle indukcyjne: BRAK

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Słowackiego 7b po drugiej stronie jezdni (ul. Słowackiego) wzdłuż ulicy. Wśród tych miejsc jest również stanowisko parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przed budynkiem nie ma parkingu dla aut zewnętrznych, gdyż są tu miejsca jedynie na samochody PSONI służące do dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: BRAK

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.: BRAK

Dojazd podopiecznych placówek na zajęcia: osoby niepełnosprawne w większości dowożone są samochodami Stowarzyszenia dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy miasta – podopieczni placówek zazwyczaj pod opieką osób drugich przychodzą na zajęcia do placówek mieszczących się w w/w budynku.

Fotografie: oznaczenie miejsc w szatni dla podopiecznych nieposiadających umiejętności czytania, pisania poprzez umieszczenie w odpowiednich miejscach fotografii użytkowników szatni.

Skip to content